You are currently viewing Bhetali Tu Punha (Title Track) Lyrics

Bhetali Tu Punha (Title Track) Lyrics

Bhetali Tu Punha (Title Track) Lyrics

भेटली तू पुन्हा
का नवी भासली तू मला सांग ना
शब्द ना बोलले
बोलके हे उसासे मुक्या भावना

का हे होते असे आज माझ्या मना
ती तुझ्या सोबती एकटा मी पुन्हा
का असे गुंतणे ठाव नाही कुणा
कोणता खेळ हा कोणत्या ह्या खुणा

तू तिथे मी इथे
अंतरे ना तरी का दुरावा नवा
भेटली तू पुन्हा
पाहिले मी तुला आज माझ्याविना

सा नी सा प ध म ग रे ग म ग
रे नी सा
सा नी सा प नी सा ग रे
सा नी सा प नी सा
प नी सा ग रे नी प ग
प रे नी सा

मी तुला पाहता
का गुंग होतो असा
तू दंग होता जरा
हा छंद होई जसा

आहे तू कोणती आहे मी कोणता
सोबतीने तुझ्या हे कळेना मला
गुंफले का असे तुझ्यात मला
शोधता मी मला शोध लागे तुझा

थांब ना तू जरा
भान गेले कुठे शोधू दे ना मला
भेटली तू पुन्हा
भेटलो मी तुला आज माझ्याविना

(Music)

दूर तू जाता मना हुरहूर का आता
ओढ लागे का का तुझी पावलांना या

(Music)

भास का तुझा हवा हवासा या मना
मी नव्या वाटेवरी वळणाशी तू पुन्हा

दूर होता अशी नजरेच्या जरा
शोधूनी मी तुला कावरा बावरा
तू अशी ना इथे जाण आहे मला
गुंततो मी तरी पाहुनी का तुला

होऊ दे भास हे
शोधू ये गुंतण्याचा बहाणा नवा
भेटली तू पुन्हा
दाटली तूच तू आज माझ्या मना

Written By: Sanjay Jamkhandi

Bhetali Tu Punha Reprise Lyrics

भेटली तू पुन्हा
पाहिले मला मजविना
धडधडे या ऊरी
का तुला ही बघ तू एकदा

एकदा तू पुन्हा छेड माझ्या मना
एकदा मी पुन्हा राग घेतो नवा
छंद तू माझा हो मी तुझा सोहळा
गुंतलो मी जिथे त्या तुझ्या ग लटा

भेटली तू पुन्हा
पाहिले मला मजविना

तू तोच मन वेधे मी दिन तो जो पाही
तू आणि ही दूरी का ओढ लागे तरी

ओढ लागे पुन्हा शोख नजरा अश्या
बंदी व्हावे पुन्हा दिलबरा तू कसा
साज तू माझा हो बंदिशी मी तुझ्या
गुंतले मी जिथे त्या तुझ्या रे अदा

भेटला तू पुन्हा
पाहिले मला मजविना
धडधडे या ऊरी
का तुला ही बघ तू एकदा

तू आज ही ल्याली मी माळलेली जाई
तू नाही जवळी का जाईना ही छबी

जाईना ही छबी तू अशी दिलनशी
जाग या प्रीतीची रोखू मी का किती
साथ तू माझी हो मी तुझा सोबती
गुंतलो दोघे ही प्रीत आहे खरी

भेटली (भेटला) तू पुन्हा (तू पुन्हा)
पाहिले मला मजविना
धडधडे या ऊरी
का तुला ही बघ तू एकदा

हो मला ही बघ तू एकदा

Written By: Vivek Deulkar & Vinay Narayane
Sung By: Nikhil Modgi, Rucha Bondre

‘Bhetali Tu Punha’ Video Song

Credits: Zee Music Company

Bhetali Tu Punha Lyrics in English

Bhetali Tu Punha
Ka Navi Bhasali Tu Mala Saang Na
Shabd Na Bolale
Bolke Hey Usaase Mukya Bhavana

Ka Hey Hote Ase Aaj Majhya Mana
Ti Tujhya Sobati Ekta Mi Punha
Ka Ase Guntane Thaav Nahi Kuna
Konta Khel Ha Kontya Hya Khuna

Tu Tithe Me Ithe
Antare Na Tari Ka Durava Nava
Bhetali Tu Punha
Pahile Mi Tula Aaj Majhyavina

Sa Ni Sa Pa Dha Ma Ga Re Ga Ma Ga
Re Ni Sa
Sa Ni Sa Pa Ni Sa Ga Re
Sa Ni Sa Pa Ni Sa
Pa Ni Sa Ga Re Ni Pa Ga
Pa Re Ni Sa

Mi Tula Pahata
Ka Gung Hoto Asa
Tu Dang Hota Jara
Ha Chhand Hoi Jasa

Aahe Tu Konti Aahe Mi Konta
Sobatine Tujhya Hey Kalena Mala
Gumphale Ka Ase Tujhyat Mala
Sodhta Mi Mala Sodh Laage Tujha

Thaamb Na Tu Jara
Bhaan Gele Kuthe Sodhu De Na Mala
Bhetali Tu Punha
Bhetalo Mi Tula Aaj Majhyavina

(Music)

Dur Tu Jata Mana Hurhoor Ka Aata
Odh Laage Ka Ka Tujhi Pavalana Ya

(Music)

Bhaas Ka Tujha Hawa Hawasa Ya Mana
Mi Navya Vatevari Valanashi Tu Punha

Dur Hota Ashi Nazarechya Jara
Sodhuni Mi Tula Kavara Bavara
Tu Ashi Na Ithe Jaan Aahe Mala
Guntato Mi Tari Pahuni Ka Tula

Hou De Bhaas Hey
Sodhu Ye Guntanyacha Bahana Nava
Bhetali Tu Punha
Daatli Tuch Tu Aaj Majhya Mana


Leave a Reply