Ma nubata pem kale lyrics

Ma nubata pem kale lyrics

Table of Contents

 Ma nubata pem kale lyrics

මා නුඹට පෙම් කලේ
නෑ නුඹට තේරුනේ
වෙන් වී ගියත් ඔයා
තාමත් මගේ ජීවිතේ

මා නුඹට පෙම් කලේ
නෑ නුඹට තේරුනේ
වෙන් වී ගියත් ඔයා
තාමත් මගේ ජීවිතේ

දුර ඈත ආකාසයේ
නුඹ පුංචි තරුවක් වගේ
හිත නැද්ද දැන් මා කෙරේ
අපි අපෙන් ඈතයි වගේ

දුර ඈත ආකාසයේ
නුඹ පුංචි තරුවක් වගේ
හිත නැද්ද දැන් මා කෙරේ
අපි අපෙන් ඈතයි වගේ

මේ විදින වේදනා
පාරවයි චෝදනා මා දවයි රෑ දිවා
මා ඇයිද ආදරේ කලේ

මා නුඹට පෙම් කලේ
නෑ නුඹට තේරුනේ
වෙන් වී ගියත් ඔයා
තාමත් මගේ ජීවිතේ

පහදන්න හැකිනම් ලදේ
සතුටින්ම වෙන් වී ගියෙ
අඩුවක් වුනාදෝ සෙනේ
හැර යන්න ඇයි ළං වුනේ
පහදන්න හැකිනම් ලදේ
සතුටින්ම වෙන් වී ගියෙ
අඩුවක් වුනාදෝ සෙනේ
හැර යන්න ඇයි ළං වුනේ

මේ විදින වේදනා
පාරවයි චෝදනා මා දවයි රෑ දිවා
රවටන්නදෝ පෙම් කලේ

මා නුඹට පෙම් කලේ
නෑ නුඹට තේරුනේ
වෙන් වී ගියත් ඔයා
තාමත් මගේ ජීවිතේ


Leave a Reply