Sundhara Vadhana Telugu Song Lyrics

Sundhara Vadhana Telugu Song Lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=NcOgstKSF8M

 Sundhara vadhana

Kamala, ghala lochana

Mohana vamsi vihaari..

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Radhe shyamu, shyaamu shyaamu

Radeh krishnu, shyaam shyaam

Radhe shyamu, shyaamu shyaamu

Radeh krishnu, shyaam shyaam

Thom thathom thom, thom

Thom thathom thom, thom

Raadhe raadhe radhe shyam priya ramana

Vana sanchaara raadhe shyaam

Raadhe raadhe radhe shyam

Raja jana ranjana mana mohana raadhe shyaam

Madhuram madhuram suma sundhara kathanam

Charithaaradham vidhi likitham

Athi sundhara kaavyam

Raadhe raadhe radhe shayam

Raja jana ranjana mana mohana raadhe shyaam

Sarvam prema mayam raadhe raadhe shyaam

Premam vicharnam raadhe raadhe shyaam

Krishna krishnaprema mayi raaraa

Radha radha prema mayo harini

Chivariki adhi nithyam raadhe krishna

Raadhe raadhe radhe shyam raadhe raadhe radhe shyam


Leave a Comment